00602 VOP velkomoravská

< 1 / 2 >

Řešená lokalita se nachází na ploše 12/056P dle platného Územního plánu, v Olomouci - Hodolanech. Jedná se o lokalitu bývalého vojenského areálu VOP Olomouc vymezenou z jihu železniční tratí, z východu nákupním centrem Baumax, ze severu ulicí Velkomoravská a ze západu břehem řeky Moravy a zahrádkami. Celková plocha řešeného území je 169 945 m2. Předmětná lokalita byla v minulosti využívána jako vojenský areál s ženijními sklady, kde byly prováděny drobné opravy ženijní techniky. V současnosti se na řešeném území nacházejí chátrající nevyužívané objekty a plochy bývalého vojenského areálu. Příjezd k lokalitě je možný ze severu ze stávajícího sjezdu z ulice Velkomoravské nebo ze severovýchodu z ulice Holické. Napojení na technickou infrastrukturu je možné z ulice Velkomoravské. Pro řešenou lokalitu jsou navrženy celkem čtyři varianty možných řešení uspořádání území. Všechny varianty mají stejně řešené napojení na dopravní infrastrukturu, a to stávajícím sjezdem z ulice Velkomoravské a z ulice Holické. U všech variant je navržen dělící pás parkové zeleně oddělující navržený soubor od stávající železnice.

místo stavby:
Olomouc - Hodolany
klient:
STAFOS - REAL, s.r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
fáze projektu:
objemová studie
projekt:
2016
řešené území:
17 ha