00792 veřejný prostor na náměstí, domašov

< 1 / 5 >

Veřejné prostranství Na Náměstí je situováno v severní části obce Domašov u Brna, na křižovatce ulic Brněnská, V Dědině a U Kapličky. Území je protáhlého trojúhelníkového tvaru s vrcholem na jihu, v nejširší části zakončeno objektem školy. V severovýchodním rohu pak přechází do menších prostorů směrem ke kostelu a za školu. Základní koncepcí je jasná hierarchizace a definování jednotlivých ploch, zvýšení bezpečnosti pohybu pěších, zejména podél ul. Brněnské a zvětšení zelených ploch a zeleně obecně.

Byla proto zachována stávající komunikační struktura průjezdu a průchodu územím s dílčími úpravami. Jde zejména o zpevnění plochy za školou, rozšíření chodníku před školou, rozšíření chodníku a výsadba solitérního stromu - lípy na nároží penzionu, směrem ke kostelu, rozšíření chodníku před č.p. 13, vytvoření mírně zapuštěné plochy parkování uprostřed a rozšíření zelených ploch v jižní části prostoru. Dále pak vytvoření chodníku podél ulice Brněnské a posun zastávky spolu s vybudováním zastávkového zálivu. S těmito úpravami souvisí i posun kašny severovýchodním směrem, vybavení plochy novým mobiliářem a doplnění výsadby o další stromy. Těmito úpravami vznikla sjednocená plocha v severní části využívaná pro dopravu a parkování s možností využití pro obecní akce díky minimalizaci bariér. Jižní část je využívána jako klidová zóna se zelení. Obě části jsou od ulice Brněnské opticky odděleny živými ploty, severní část je pak lemována novým stromořadím sakur před školou a dvojicí javorů ve středu území. Existující stromořadí v jižní části je pak navrženo doplnit.

místo stavby:
Na Náměstí, Domašov u Brna
klient:
Obec Domašov
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, David Mikulášek
fáze projektu:
studie
projekt:
2021
plocha pozemku:
4 321 m2