00725 územní studie protipovodňové ochrany, podesní

< 1 / 1 >

Problematika ochrany řešeného území před povodněmi se otevřela především po velkých povodních v roce 1997, kdy došlo v údolí Desné ke značným škodám. Od té doby bylo zpracováno několik odborných podkladů řešících protipovodňová opatření v povodí Desné, z nichž část již byla realizována.

Cílem územní studie byla snaha nalézt kompromis a co největší obecný souhlas všech dotčených aktérů (tj. obcí, dotčených orgánů a organizací) na řešení systému protipovodňové ochrany v povodí Desné včetně koordinace s uvažovanou přeložkou silnice I/44. Současně se studie zabývá i opatřeními pro zmírnění dopadů nepříznivých důsledků klimatických změn, tj. opatřeními pro zadržování vody v krajině.

Výsledná varianta, jejíž součástí byla z velké části i mediátorská role, obsahuje opatření navrhovaná ve stávající koncepci PPO. Tento návrh je aktualizován pro současný stav a dále je doplněn o hrazenářská opatření v horních částech povodí, která dosud nebyla v koncepci PPO podrobněji řešena. K zajištění potřebného retenčního objemu je navrženo další organizační opatření na PVE Dlouhé Stráně s cílem zvýšení retenčního objemu na 2 mil. m³. Jako výhledový prvek, který by mohl v budoucnu pomoci s řešením protipovodňové ochrany, je uvažována nádrž na toku Hučivé Desné v profilu Annín (Suchá).

místo stavby:
území povodí řeky Desné, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj
klient:
Olomoucký kraj
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit
fáze projektu:
studie
projekt:
2019-2021
řešené území:
33 779 ha