00692 územní studie moravské knínice – za humny

< 1 / 3 >

Řešené území se nachází za humny stávající zástavby na jižní straně historické návsi (dnes Kuřimská ulice) v jižní části obce. Je vymezeno zahradami stávajících domů, ulicí Pod Sadem a účelovou komunikací. Řešené území je z části tvořeno zahradami rodinných domů, zahradami se stavbami pro rodinnou rekreaci a částečně pozemky zemědělské půdy.

Územní studie řeší podrobnější funkční využití a prostorové uspořádání řešeného území. Řešené území je navrženo zejména k zástavbě rodinnými domy a komunikacemi obsluhující předmětné pozemky. Navržená zástavba rodinných domů navazuje na severu a na západě na existující zástavbu rodinných domů a také navazuje na část území, kde již výstavba probíhá.

 

místo stavby:
Moravské Knínice, CZ
klient:
Obec Moravské Knínice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit, Jana Šímová
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2019
řešené území:
5,3 ha