00694 územní studie čebín – dálka

< 1 / 3 >

Řešené území se nachází jižně od historického centra obce za rodinnými domy, které jsou situovány v ulici Dálka. V jeho blízkosti prochází silnice III. třidy a železniční trať. Jeho hranici tvoří Čebínský potok, pozemky stávajících rodinných domů a železnice.

Územní studie řeší podrobnější funkční využití a prostorové uspořádání řešeného území na jihu zástavby obce. Řešené území je navrženo zejména k zástavbě rodinnými domy, k výstavbě komunikací obsluhující předmětné pozemky a k realizaci veřejného prostranství se vzrostlou zelení a související vybaveností, které zabezpečí nároky místních obyvatel z hlediska jejich každodenní rekreace. Navržené pozemky rodinných domů navazují na stávající zástavbu v ulici Dálka. Vzniklá velikost bloků je velmi rozmanitá a umožňuje hospodárné a efektivní využití území pro budoucí výstavbu rodinných domů. Nejvýraznější limit zde představuje ochranné pásmo železnice, které zasahuje do pozemků určených k zástavbě rodinnými domy.

místo stavby:
Čebín, CZ
klient:
Obec Čebín
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit, Martin Drdla
projekt:
2019
řešené území:
2,4 ha