00272 územní plán Křižanovice – změna č. 2

< 1 / 1 >

předmětem řešení územního plánu je katastrální území Křižanovice nacházející se v nadmořské výšce 227 m n. m., s rozlohou 479 ha. Řešené území navazuje na katastrální území Bučovice, Hodějice, Letonice, Němčany, Rašovice. V návrhu územního plánu se snažíme respektovat a podpořit historickou stopu sídla. Snažíme se doplnit chybějící místa v jejich dějinné kompozici, tak aby zůstal zachován jejich dosavadní charakter. Křižanovice se rozvíjely kolem návsi, na které je umístěna škola. Obecní úřad, který by měl být logicky umístěn na návsi, byl v sedmdesátých letech minulého století umístěn mimo centrum obce. Radnici chybí odpovídající předprostor. Vzhledem k tomu, že obec je poměrně kompaktní a není tak mnoho příležitostí pro zahušťování stávající zástavby, navrhujeme hlavní rozvojové lokality bydlení na jihovýchodním konci obce v okolí stávajícího kostela. Návrhem tak bude vytvořen veřejný prostor nově navržené zástavby s dominantou kostela. Významným prvkem urbanistické koncepce je doplnění stávajících ulic o navržené veřejné prostory, které nabízejí možnost různé úpravy parteru s různým funkčním využitím (např. předprostor radnice). Snažili jsme se tato místa vytipovat a lokalizovat. Dalším výraznějším zásahem do stopy stávajícího sídla jsou rozšíření sportovního areálu východním směrem, v lokalitě Za mlýnem návrh ploch krajinné zeleně s rybníkem v návaznosti na lokální biocentrum a v lokalitě Padělky návrhová plocha zemědělské výroby pro potřeby farmy zaměřené na rostlinou výrobu. Výška a objem nové zástavby bude prostorově a typologicky odpovídat stávajícímu charakteru okolní zástavby.

místo stavby:
Křižanovice
klient:
Obec Křižanovice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit, Erik Nazarej
řešené území:
479 ha