00609 územní plán hněvotín a změna z1a

< 1 / 3 >

Územní plán řeší správní území obce Hněvotín, jež na severovýchodě sousedí s městem Olomouc, které je jejím hlavním spádovým centrem. Celková rozloha řešeného území je 1 173 ha. Obec je součástí úrodné hanácké zemědělské oblasti, což se odráží v převažujícím zastoupení orné půdy a minimálním výskytu vzrostlé zeleně v krajině. V původně německé vesnici dnes žije zhruba 1 800 obyvatel a vzhledem k občanské vybavenosti se rozvoj obce v následujících dvaceti až třiceti letech předpokládá do maximální výše 2 000 obyvatel, čemuž odpovídá také návrh územního plánu.

V současné době je struktura zástavby obce silně koncentrická, proto i navržený rozvoj spočívá především v doplňování „uvnitř“ a pouze drobném rozšiřování po obvodu této figury. Pro zdůraznění hranice sídla a krajiny je po obvodu obce navrženo doplnění cesty lemované stromořadím. Nová stromořadí jsou zároveň navržena jako liniový prvek podél cest a vodotečí ve volné krajině tak, aby byly narušeny v minulosti zcelené pásy zemědělské krajiny a rozšířeny možnosti každodenní rekreace obyvatel obce.

místo stavby:
Hněvotín, Olomoucký kraj, CZ
klient:
obec Hněvotín
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
spolupráce:
Kateřina Polesná / Atelier DPK (DOP), Vítězslav Vaněk (MI), Zdeněk Chudárek / ARKO (EL), Jiří Kocián / AGERIS (ÚSES)
projekt:
ÚP: 2017–2019, Z1a: 2023
řešené území:
1 173 ha