00735 urbanisticko-dopravní studie na řešení silničního koridoru x43 a jeho okolí v úseku od múk bosonohy po městskou část brno-kníničky

< 1 / 8 >

Trasa X43, zásadní komunikace pro severní část brněnské aglomerace, se jeví nejsložitější v brněnském úseku Bosonohy – Kníničky. Studie přináší návrh řešení pro uvedenou oblast, s důrazem na městskou část Bystrc. Návrh postavený na koncepci Spojovacího parku a návratu přehrady městu přináší kvalitní řešení pro obyvatele nejvíce zatíženého úseku komunikace X43.

Nejvýraznější změnou je zrušení Staré dálnice a zasazení trasy X43 pod povrch zastavěného území Bystrce. Spojovací park, který tímto vzniká v nadzemní části, přináší logické a bezproblémové propojení sídlišť Bystrc I a Bystrc II, včetně odpovídajícího přístupu k přehradě. Pěší propojení jsou navržena tak, aby docházelo k minimu úrovňových křížení se silničními komunikacemi. Celým spojovacím parkem prochází osa navazující na novou promenádu se stromořadím platanů, která je ukončena nábřežím s kolonádou. Aleje tradičních druhů stromů, březové a borové háje a ovocné sady se střídají s pobytovými travnatými loukami a dětskými hřišti. Vstupy do parku zvýrazňují vysoké topoly, okrajové plochy mohou být využity jako zahrádky. Místa v parku se specifickým charakterem tak budou pro obyvatele jasně rozpoznatelná a lépe využitelná. Park tak dokončí koncepci Bystrce jako města v zeleni.

Studie řeší změnu organizace dopravy včetně mimoúrovňového křížení tramvajové tratě, pozemních komunikací a pěších tras a cyklotras. Je navrženo přímé a bezkolizní napojení ulice Přístavní na novou promenádu a nábřeží – nová brána k přehradě. Druhou pomyslnou branou se stává polyfunkční objekt s parkovištěm pro přehradu a funkcí P+R. Vše s návazností na tramvaj a X43.

Samotná X43 je navržena jako čtyřproudá a částečně vedená v povrchově hloubených tunelech – bystrckým a podél Kníniček spojených novým mostem přes řeku Svratku. Přínos navrhovaného řešení lze doplnit několika čísly: předpokládá se zrušení stávající komunikací v rozsahu 35 000 m2, je plánována výsadba minimálně 900 nových stromů, plocha parku má rozlohu téměř 10 hektarů a v území rovněž vzniká možnost vybudování více jak 600 nových parkovacích stání.

místo stavby:
Bosonohy – Bystrc - Kníničky, Brno, CZ
klient:
Kancelář architekta města Brna
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, David Mikulášek; Jiří Fixel, Vlastislav Novák, Zdeněk Sendler
spolupráce:
Petra Dušková, Martin Jetelina, Štěpán Vašut, Jiří Fixel, Vlastislav Novák, Tomáš Hruban, Zdeněk Sendler
projekt:
2020
plocha pozemku:
1 280 000 m2