00737 urbanistická studie využití území up bučovice II

< 1 / 9 >

Plocha bývalých ÚP závodů je místo, kde má vzniknout nová zástavba. Místo z jedné strany omezované hlukem od železnice a z druhé hrozbou záplavy. Místo na pomezí.

Navrhli jsme zahradní město převážně pro pěší – město krátkých vzdáleností. Město, které umožní svým obyvatelům příjemný život uprostřed zeleně s pěší dostupností všech nezbytných denních potřeb – školka, škola, obchody, služby, sportoviště a různé druhy hromadné dopravy.

Způsobem řešení otázky hluku (zdi jednotlivých pozemků zajišťující jejich obyvatelům klid) a hrozby povodní (lokální přizvednutí parcel kompenzované úpravou druhého břehu) jsme si „zvětšili“ řešené území a zefektivnili tím investici města do pozemku a jeho zainvestování.

Kompozice lokality vychází z klasického principu stavby římských měst, kdy dvě kolmo se křížící ulice (cardo a decumanus) určují střed města a současně vytváří jeho páteř. Princip, který byl v historii mnohokrát úspěšně zopakován. Mimo jiné i v Bučovicích, kde je dodnes patrný princip křížení dvou základních os – ve stopě ulic Slavkovské a Legionářské křížící se s náměstím Svobody. Naším středem je náměstí U starého dubu, kde se obě osy protínají. První (severojižní) spojuje nádraží s centrem města, druhá je hlavní pěší trasou propojující celé řešené území. Všechny ostatní ulice jsou, stejně jako první osa, kolmé na řeku a železnici, takže umožňují průhled od železnice k zámku.

Domy tvoří blokovou strukturu a jsou natočeny štítem do ulice. Všechny jsou jednopodlažní se sedlovou střechou. Mají stejnou jihozápadní orientaci a pro provětrání a prosvětlení jsou doplněny střešními okny na severovýchod.

Typologie domů je transformací historických bučovických statků využívající princip atriového domu. Formálně se jedná o řadové domy, které však mají kvality samostatně stojících rodinných domů. Způsob zástavby, kdy všechny pozemky jsou vymezeny ochrannou zdí, umožňuje, i přes nevelké pozemky, dosáhnout vysoké míry intimity jednotlivých pozemků, aniž by si vzájemně stínily.

místo stavby:
Bučovice, Jihomoravský kraj
klient:
město Bučovice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Jan Weiss, Štěpán Vašut, Martin Jetelina
spolupráce:
Zdeněk Sendler, Petr Soldán, Jan Vrba, Petra Bílá
fáze projektu:
urbanistická studie
projekt:
2020
řešené území:
7,10 ha