00567 regulační plán pražská – východ

< 1 / 1 >

Řešené území se nachází ve správním území statutárního města Olomouc, v katastrálním území Řepčín, mezi ulicemi Pražskou a Křelovskou. Území má přibližně tvar čtvrtiny kruhové výseče o celkové výměře 27,8 ha. Řešené území úzce souvisí se sousední lokalitou Pražská - východ – Ovesniska. Účelem regulačního plánu je zejména stanovení podrobnějšího využití rozvojových ploch, tj. vymezení pozemků, jejich vzájemného uspořádání a určení funkčních a prostorových podmínek pro umisťování staveb či zařízení v souladu s Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Cílem rozvoje území je vytvoření převážně rezidenčního prostředí plně integrovaného do struktury města. 

místo stavby:
Olomouc
klient:
Ditunia Investments, s.r.o., Orange Book s.r.o
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit, Katarína Vankušová
fáze projektu:
regulační plán
projekt:
2019
řešené území:
27,8 ha