00515 zásady územního rozvoje olomouckého kraje – aktualizace č. 4

< 1 / 3 >

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje byla pořizována na žádost oprávněného investora – Správy železnic s.o. Předmětem aktualizace bylo vymezení návrhového koridoru pro vysokorychlostní železniční trať (VRT) mezi Přerovem a Ostravou, konkrétně v úseku Prosenice – hranice Olomouckého kraje. Souběžně probíhala také Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která řešila návrh navazující části koridoru v úseku hranice Moravskoslezského kraje – Ostrava (Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.).

Navržený koridor VRT je jedním ze tří pilotních úseků dopravního systému Rychlých spojení, které byly identifikovány v rámci dokumentu „Zrychlená příprava pilotních úseků VRT“ (SŽDC, 2018). Jedná se o VRT POLABÍ (Praha-Běchovice – Poříčany), VRT MORAVSKÁ BRÁNA (Přerov – Ostrava) a VRT JIŽNÍ MORAVA (Brno – Šakvice). Všechny tři vybrané prioritní úseky mají významný přínos i pro stávající dopravu, protože v daném směru zvyšují kapacitu železnice a její spolehlivost.

Návrhový koridor byl v ZÚR OK vymezen v základní šířce 200 m a v daném úseku nahradil původní územní rezervu pro VRT. Koridor prochází územím tzv. Moravské brány, kde se díky morfologii terénu koncentrují trasy dopravní i technické infrastruktury propojující Pomoraví s Ostravou. Trasa VRT tak prochází v koordinaci a z velké části v souběhu s železniční tratí č. 270 Přerov–Bohumín a také s dálnicí D1. Územím dále prochází silnice I/47 a další silnice II. a III. třídy; v podobě územní rezervy je zde sledováno také průplavní spojení D–O–L. Trasa VRT je s uvedenými dopravními stavbami koordinována (je navržena tak, aby bylo možné a reálné řešit křížení a souběh s těmito stavbami).

Podkladem pro řešení návrhu aktualizace byla Studie proveditelnosti VRT (Brno–)Přerov–Ostrava (SUDOP PRAHA a.s., MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 2021).

Součástí Aktualizace č. 4 ZÚR OK bylo vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení vlivů na životní prostředí.

location:
Olomoucký kraj, CZ
client:
Olomoucký kraj
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit
project phase:
dokončeno
project period:
2019-2022
project area:
821 ha